Skip to Content
March 7–10, 2019 Piers 92 & 94

Yamamoto Gendai

Pier 92 , Booth F1
Presenting: Kei Imazu
Back to Exhibitors

Artists

Kei Imazu
Nicolas Buffe
Yayoi Deki
Etsuko Fukaya
Kohei Kobayashi
Nile Koetting
Erina Matsui
Takeshi Murata
Ruriko Murayama
Kosuke Nagata
Yasuyuki Nishio
Motohiko Odani
Richard Serra
Ushio Shinohara
Masakatsu Takagi
Keisuke Tanaka
Tiger Tateishi
UJINO
Naohiro Ukawa
Kenji Yanobe

Yamamoto Gendai
Pink Room
Kei Imazu
2017