Skip to Content
March 7–10, 2019 Piers 92 & 94

Tomio Koyama Gallery

Pier 94 , Booth 906 Back to Exhibitors

Artists

 • Katsuyo Aoki
 • Stephan Balkenhol
 • Benjamin Butler
 • Varda Caivano
 • James Castle
 • Atsushi Fukui
 • Daisuke Fukunaga
 • Rieko Hidaka
 • Hideaki Kawashima
 • Makiko Kudo
 • Masahiko Kuwahara
 • Toru Kuwakubo
 • Ryan McGinley
 • Shintaro Miyake
 • Koji Nakazono
 • Mika Ninagawa
 • Tam Ochiai
 • Satoshi Ohno
 • Yoko Ono
 • Rieko Otake
 • Sopheap Pich
 • Makoto Saito
 • Kishio Suga
 • Hiroshi Sugito
 • Shooshie Sulaiman
 • Richard Tuttle
Connected Sites
Kishio Suga
2017