Skip to Content
March 7–10, 2019 Piers 92 & 94

Mizuma Art Gallery

Pier 94 , Booth 731 Back to Exhibitors

Artists

Aida Makoto
Amano Yoshitaka
Aoyama Satoru
Heri Dono
Du Kun
Eguchi Ayane
Ikeda Manabu
indieguerillas
Kaneko Tomiyuki
Kondoh Akino
Kosai Hori
Kumazawa Mikiko
Kurashige Jin
Mark Justiniani
Jim Lambie
Matsukage Hiroyuki
Miyanaga Aiko
Mori Junichi
Nasirun
Jun Nguyen-Hatsushiba
Okada Hiroko
Okamoto Ellie
Agung Prabowo
Susan Philipsz
Angki Purbandono
RongRong & inri
Tanada Koji
Tenmyouya Hisashi
Tsutsui Shinsuke
Usami Masahiro
Made Wianta
Yamaguchi Ai
Yamaguchi Akira
Yamamoto Ryuki
Yamamoto Masao
Albert Yonathan
Ken + Julia Yonetani
Robert Zhao Renhui

Mizuma Art Gallery
Crystal Palace: The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nuclear Nations: USA
Ken + Julia Yonetani
2015