The Armory Show

Ota Fine Arts

Ota Fine Arts

Artists

Akira the Hustler
Ay Tjoe Christine
Rina Banerjee
Chen Wei
Masanori Handa
Tsuyoshi Hisakado
Tomoko Kashiki
Zai Kuning
Yayoi Kusama
Firoz Mahmud
Takao Minami
Masayasu Mitsuke
Hiraki Sawa
Yoshiko Shimada
Nobuaki Takekawa
Guo-Liang Tan
Tang Dixin
Yuken Teruya
Tetsuya Umeda

Ota Fine Arts
One-Bedroom
Chen Wei
2015

Upcoming Gallery Exhibitions