Skip to Content
March 7–10, 2019 Piers 92 & 94

Ota Fine Arts

Pier 94 , Booth 730 Back to Exhibitors

Artists

 • Akira the Hustler
 • Ay Tjoe Christine
 • Rina Banerjee
 • Chen Wei
 • Masanori Handa
 • Tsuyoshi Hisakado
 • Tomoko Kashiki
 • Zai Kuning
 • Yayoi Kusama
 • Firoz Mahmud
 • Takao Minami
 • Masayasu Mitsuke
 • Hiraki Sawa
 • Yoshiko Shimada
 • Nobuaki Takekawa
 • Guo-Liang Tan
 • Tang Dixin
 • Yuken Teruya
 • Tetsuya Umeda
One-Bedroom
Chen Wei
2015