Skip to Content
March 5–8, 2020   Piers 90 and 94

Take Ninagawa

Pier 94 , Booth P19 Back to Exhibitors

Artists

 • Ryoko Aoki
 • Elias Hansen
 • Taro Izumi
 • Shinpei Kageshima
 • Izumi Kato
 • Misaki Kawai
 • Chikara Matsumoto
 • Yuuki Matsumura
 • Shinro Ohtake
 • Ken Okiishi
 • Charlotte Posenenske
 • Aki Sasamoto
 • Yukiko Suto
 • Soju Tao
 • Danh Vo
 • Tsuruko Yamazaki
House with the Gate with Peeling Paint
Yukiko Suto
2017

Current & Upcoming Exhibitions