Skip to Content
March 7–10, 2019 Piers 92 & 94

Take Ninagawa

Pier 94 , Booth P19
Presenting: Yukiko Suto, Ryoko Aoki
Back to Exhibitors

Artists

Ryoko Aoki
Elias Hansen
Taro Izumi
Shinpei Kageshima
Izumi Kato
Misaki Kawai
Chikara Matsumoto
Yuuki Matsumura
Shinro Ohtake
Ken Okiishi
Charlotte Posenenske
Aki Sasamoto
Yukiko Suto
Soju Tao
Danh Vo
Tsuruko Yamazaki

Take Ninagawa
House with the Gate with Peeling Paint
Yukiko Suto
2017

Upcoming Gallery Exhibitions